سود پرک هیدروکسید سدیم کاستیک سودا سود سوز آور

 سدیم هیدروکسید که به عنوان قلیا شناخته شده است یک ماده جامد سفید رنگ  معدنی با فرمول NaOH  است  .بیشتر به صورت پرک (فلکس) عرضه میگردد و به همین دلیل با نام سود پرک شناخته می شود. همچنین در بازار به صورت سود مایع هم قابل ارائه است.  جز یونی جامد سفیدی است که شاکل کاتیون های Na+  و آنیون های OH- است.

سدیم هیدروکسید باز به شدت خورنده ای است که باعث تجزیه پروتئین ها در دمای محیط می شود و باعث سوختگی شدید می شود . به همین دلیل به سود سوز آور شناخته می شود و برای استفاده حتما باید به نکات ایمنی توجه کرد.  به شدت در آب محلول است و به آسانی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب می کند  و یک سری هیدراتها را به فرم NaOH-nH2O تشکیل می دهد. کریستال های هیدروژن مونوهیدرات آن به فرم NaOH,H2O  در دمای12.3 تا 62 درجه سانتی گراد  از آب کریستاله می شود . مانند  هیدروکسید های ساده ، سدیم هیدروکسید به کثرت در خنثی سازی آب و اسید کربونیک برای تبدیل ph استفاده می شود .

سود پرک - سدیم هیدروکسید - کاستیک سودا –سود سوز آور – caustic soda

سود پرک در صنایع رنگرزی، چرم و نساجی، نفت و گاز، چربی گیر ها ، صنایع غذایی، تولید کارتن و کاغذ ، دارو سازی ، صنایع فلزی ، صنایع نظامی ، صنایع پتروشیمی و پلیمر ، خنثی سازی اسید و باتری سازی ، صنایع شیر و کنسرو سازی  کاربرد های فراوانی دارد.

برخی از خواص سود پرک

جرم مولکولی : 39.997 g/mol

ظاهر: کریستال های سفید و  ….. و ظاهر شفاف

طعم : بدون طعم

دانسیته: 2.13     g/cm3

نقطه ذوب : 323 درجه سانتی گراد

نقطه جوش: 1388 درجه سانتی گراد

حلالیت در آب: 418 g/lit در صفر درجه

1000 g/lit در 25 درجه

3370 g/lit  در 100 درجه

حلالیت: در گلیسیرین محلول

در آمونیاک ناچیز

در اتر نامحلول

در پروپیلن گلیکول به کندی حل می شود

حلالیت در متانول 238g/lit

حلالیت در اتاتول کمتر از 139 g/lit