ایزوتیازولین

ایزوتیازولین یا ایزو تیازولون یک ماده شیمیایی هترو سایکلیک است که مرتبط با ایزو تیازول است.در مقایسه با سایر هترو سایکل های ساده اخیرا کشف شده است. و بخودی خود کاربردی ندارد اما مشتقات آن که بایو سایدها هستند به طور وسیع استفاده می شوند.

روش تولید:

ایزو تیازولین ها در مقیاس صنعتی بوسیله حلقوی کردن مشتقات سولفونیل پروپانامید تهیه می شوند.اینها به نوبه خود از اکریلیک اسیدها در مسیر تری مرکاپتو پروپیونیک اسید تولید می شوند.

کاربردها:

ایزوتیازولین آنتی میکرو بهایی هستند که برای کنترل باکتری کپک و جلبک در سیستم های آب خنک کننده مخازن ذخیره سوخت و سیستم های آسیاب کاعذ سیستم های استخراج روغن نگهداری چوب و ضدکف ها استفاده می شوند. و همچنین به کرات در محصولات مراقبت شخصی همچون شامپو و دیگر محصولات مراقبت مو و همچنین فرمولاسیون رنگ های خاص استفاده می شوند.

ایزوتیازولین یا ایزو تیازولون یک ماده شیمیایی هترو سایکلیک است که مرتبط با ایزو تیازول است.در مقایسه با سایر هترو سایکل های ساده اخیرا کشف شده است. و بخودی خود کاربردی ندارد اما مشتقات آن که بایو سایدها هستند به طور وسیع استفاده می شوند.

روش تولید:

ایزوتیازولین ها در مقیاس صنعتی، بوسیله حلقوی کردن مشتقات سولفونیل پروپانامید تهیه می شوند.اینها به نوبه خود از اکریلیک اسیدها در مسیر تری مرکاپتو پروپیونیک اسید تولید می شوند.

کاربردها:

ایزو تیازولین آنتی میکرو بهایی هستند که برای کنترل باکتری کپک و جلبک در سیستم های آب خنک کننده مخازن ذخیره سوخت و سیستم های آسیاب کاعذ سیستم های استخراج روغن نگهداری چوب و ضدکف ها استفاده می شوند. و همچنین به کرات در محصولات مراقبت شخصی همچون شامپو و دیگر محصولات مراقبت مو و همچنین فرمولاسیون رنگ های خاص استفاده می شوند.

msds تیازولین
تماس با چشم:در صورت آلوده شدن چشم را با مقدار فراوان آب شستشو دهید و توصیه های پزشکی را به کار گیرید.
تماس با پوست:در صورت آلوده شدن پوست را با مقدار فراوان آب شستشو دهید و توصیه های پزشکی را به کار گیرید.
تنفس:اگر شخص نفس نمی کشدبه او تنفس مصنوعی بدهید.هرگز از تنفس دهان به دهان برای شخصی که مقدار زیادی مواد تنفس کرده است استفاده نکنید.مصدوم را به هوای تازه منتقل کنید توصیه های پزشکی را به کار گیرید.
بلعیدن :در صورت آلوده شدن شخص را هرگز وادار به استفراغ نکنید . بلافاصله دکتر یا متخصص کنترل مواد سمی را خبر کنید.

واسطه های خاموش کننده آتش:
دی اکسید کربن مواد شیمیایی خشک شن خشک و فومهای مقاوم در برابر الکل

خواص فیزیکی و شیمیایی 
حالت فیزیکی:مایع
وزن مولکولی:115.15
فرمول مولکولی:C4H5NOS

نامهای دیگر :2متیل 3ایزو تیازولین

تصویری از ایزوتیازولین