معرفهای اسید وباز چه هستند؟ یک روش مفید برای مشخص کردن پایان واکنش یا نقطه پابانی واکنش استفاده از نشانگر های اسید و باز است . ار آزمایشگاه با ترکیب معرفهای گوناگون و استفاده از یک پایه با حللال می تواند به معرفی دست یافت که در هر شرایط و pH عملیاتی  رنگ ویژه ایی داشته باشد . با معرفها به راحتی می توان خاصیت اسیدی و بازی ترکیبا تی مثل کربنات سدیم و پتاس و سود پرک و … را محک زد.

مثال  1برای اندیکاتورهای خاص :

با افزایش Methyl green به نسبت 0.05 درصد در آب می نوان معرفی ساخت که محدوده pHبین 0.1 تا 2 را پوشش می دهد. گستره  محدوده پائینی رنگ زرد رنگ است و در محدوده بالائی رنگ آبی متمایل یه سیز است . 

‘مثال  2برای اندیکاتورهای خاص در معرفهای اسید وباز:

پیرو افزایش Methyl  violet  به نسبت 0.1 درصد در آب می نوان معرفی ساخت که محدوده pHبین 1 تا 1.5 را پوشش می دهد .در محدوده پائینی رنگ سیز  رنگ است و در محدوده بالائی رنگ آبی  است . 

معرف رنگی

تلفیق معرفها

  3 برای اندیکاتورهای خاص در   معرفهای اسید وباز :

و اما افزایش m-Cresol purple به نسبت 0.04 درصد در الکل 20 درصد می نوان معرفی ساخت که محدوده pHبین 1.2تا 2.8 را پوشش می دهد .در محدوده پائینی رنگ قرمز  رنگ است و در محدوده بالائی رنگ آزرد  است . 

  4برای اندیکاتورهای خاص  در معرفهای اسید وباز :

و با افزایش Methyl  orange  به نسبت 0.1 درصد در آب می نوان معرفی ویژه ایی ساخت .ابن معرف  محدوده pHبین 3.1تا 4.4 را پوشش می دهد .محدوده پائینی رنگ  قرمز  رنگ است و در محدوده بالائی رنگ آنارنجی  متمایل یه زرد است . 

 5برای اندیکاتورهای خاص :

وقتی Methyl  red به نسبت 0.1  با 0.2درصد   الکل شصت درصد  ترکیب شود می نوان معرفی ساخت که محدوده pHبین 4.2 تا 6.2را پوشش می دهد .در محدوده پائینی رنگ نارنجی است و در محدوده بالائی رنگ زرد است . 

 6برای اندیکاتورهای خاص :

از افزایش  Nile blueبه نسبت 0.15 درصد در   آب می نوان معرفی ویژه ایی ساخت .این معرف  محدوده pHبین 10.1 تا 11.1 را پوشش می دهد .برای محدوده پائینی رنگ آبی  رنگ است و در محدوده بالائی رنگ قرمز است . 

معرفهای جامع:

.1.1: 100 میلی گرم فنل فتالئین را با 200میلی گرم قرمز متیل و 300میلی گرم زرد متیل و 400میلی گرم برمو تیمول بلو و 500میلی گرم تیمول بلو در 500 میلی لیتر الکل 96 درصد حل کنید . این معرف در pH های گوناگون رنگهای کتفاوتی از خود نشان  می دهد

در pH عدد 2رنگ قرمز و در عدد 4رنگ نارنجی ودر عدد 6رنگ زرد و در عدد 8سبز رنگ  ودر عدد 10 رنگ آبی از خود نشان می دهد.

نمونه 2:    15میلی لیتر از محلول  0.1درصد  متیل زرد و 5میلی لیتر از محلول 0.1درصد قرمز متیل را اگر با 20 میلی لیتر از محلول 0.1   درصد برمو تیمول بلو و 20 میلی لیتر از محلول 0.1درصد فنل فتالئین و 20 میلی لیتر از محلول 0.1درصد تیمول فتالئین مخلوط کنیم این معرف در محیط های گوناکون اسیدی و بازی رنگهای متفاوتی از خود نشان می دهد.

برای pH عدد 1رنگ صورتی و در عدد3نارنجی متمایل به قرمز و در عدد 4نارنجی در عدد 5 نارنجی متمایل به زرد و در عدد 6زرد لیموئی ودر عدد 7زردمتمایل به سبز ودر عدد  8سبز و در عدد 9آبی متمایل به سبز و در عدد 10رنگ ارغوانی از خود نشان می دهد.

سمپل 3: 70 میلی گرم تروپولین را با 0.1 میلی گرم متیل اورنج  را با 400 میلی گرم برومو تیمول بلو و 500 میلی گرم فنل فتالئین و 100 میلی گرم الیزارین زرد را در 100 میلی لیتر الکل 50 درصد حل می کنیم . این محلول در محیط های گوناگون رنگ های متفاوتی از خود نشان می دهد.

عملکرد رنج pH عدد 2رنگ نارنجی متمایل به قرمز دارد. پیرامون عدد 3 رنگ قرمز متمایل به نارنجی دارد.نواحی عدد 4 نارنجی رنگ است . رقم 5 زرد متمایل به نارنجی است و در عدد 6 نارنجی متمایل به زرد است . شماره 6.5 زرد رنگ است . مورد عدد 7 سبز متمایل به زرد است. محدوده  عدد 8سبز رنگ است . محدوده عدد 9 سبز متمایل به آبی است. برای عدد 9.5 آبی متمایل به ارغوانی است. برای عدد 10 ارغوانی است . و در عدد 12 قرمز متمایل به ارغوانی است.