اسید استیک تولید:

اسید استیک یک ماده شیمیایی با تقاضای جهانی حدود 15 میلیون تن در سال است. این ترکیب  چندین نوع کاربرد در صنایع غذایی و شیمیایی دارد.  تولید اسید استیک  به صورت کلی به دو گروه شیمیایی و تخمیری ذسته بندی می شود.

این ماده یک مایع شفاف با بوی تند، ظعم تیز و نقظه ذوب 16.73Co که در 1709Cبه جوش می آید. این ماده در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، نساجی، پلیمر ، پزشکی و آرایشی به صورت مستقیم و غیر مستقیم وارد شده است.

لذا استیک اسید به عنوان یک ماده شیمیایی چندمنظوره شناخته شده است که تقاضا برای استیک اسید  و تولید آن همیشه رو به رشد بوده است. پیش بینی می شود تولید اسید استیک به 18 میلیون تن (یعنی رشد متوسط سالانه 5 درصد) برسد.

روش های تولید استیک اسید :

استیک اسید تولید ش از روش شمیایی شامل روش های کاتالیست هموژن یا یکنواخت(homogenous) و روش کاتالیست های غیریکنواخت (heterogeneous) می باشد. فرآیند کربنیزه کردن متانول با پروسه ی monolsato عمده ترین روش می باشد که نوع تکامل یافته فرآیند  cavita است. در دهه های اخیر، روش تخمیری نیز جایگاه خاصی پیدا کرده است. در هردو این روش ها باید به مشکلات زیست محیطی حاصل از این فرآیند ها توجه شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربردهای اسید استیک به  عنوان یک ماده شیمیایی سبز به این سایت مراجعه کنید. در ادامه به با هریک از این روش ها اشنا می شویم :

 روش کربنیزه کردن متانول

 روش اکسیداسیون استالدهید

– روش تخمیر

-روش اکسیداسیون هیدروکربن

پروسه کربنیزه کردن متانول :

کربنیزه کردن متانول یا همان پروسه monsanto عمده ترین روش تولید این ماده است. متانول و مونواکسید کربن در فاز مایع و در حضور کاتالیست ها با پایه RH در دمای 150-200 Cو فشار 30-50 بار اسید استیکی تولید می شود .این ترکیب خلوص 95 درصد دارد و محصولات ثانویه مثل فرمیک اسید و فرمالدهید نیز تولید می شوند. در این فرایند هیدروژن iodide به عنوان تسریع کننده قلیایی استفاده می شود. این فرآیند در فاز مایع  با حضور متیل استات به عنوان حلال ادامه می یابد .میزان کنترل شده آب برای واکنش لازم است  که با واکنش متانول و هیدروژن iodide بدست می آید. نرخ واکنش در پروسه monsanto بستگی به غلظت آب دارد. در این واکنش COو H2O به عنوان محصولات جانبی بدست می آیند.

استیک اسید تولید

فرآیند اکسیداسیون استالدهید

 این روش اصلی برای تولید استیک اسید می باشد.  در ابتدا از اکسیداسیون اتیلن با استفاده از پالادیوم و کلرید مس, استالدهید آماده می شود که سپس اکسید شده و اسید استیک بدست می آید. پروسه مشابهی هم با استفاده از کبالت و کاتالیست با پایه ی کروم در فشار بار 55 و دمای 150 درجه سانتی گراد انجام می شود.

استیک اسید

روش تخمیر

این روش بیشتر برای اسیداستیک مورد نیاز در صنایع غذایی استفاده می شود .درحقیقت در این روش, از منابع کربن تجدید پذیر مثل سیب، انگور، عسل، چغندر، نارگیل، خرما و نشاسته هیدرولیز شده استفاده می شود.روش تخمیری به دو بخش اصلی تقسیم می شود: واکنش با مخمر و به دنبال آن باکتری استیک استیک.

روش اکسیداسیون هیدروکربن 

هیدروکربن ها از مواد پتروشیمی مثل بوتان و naphtha مشتق می شوند .آنها برای تولید استیک اسید در حضور استات کبالت و کاتالیست استات کروم استفاده می شوند. این فرآیند در دمای نسبتا بالاتری  150-200 درجه سانتی گراد و فشار 50-60 است انجام می شود.پروسه شامل تر کیب هیدروکربن است و باعث تشکیل محصولات جانبی دیگر مثل استون، اسید فرمیک و اسید پروپیونیک به همراه اسید استیک می شوند.

تولید استیک اسید