کلرید قلع جامد کریستالی سفید با فرمول SnCl2 است.

کریستال های  دهیدرات پایدار را تشکیل می دهد.اما محلول به خصوص در حالت گرم ‚ گرایش به هیدرولیز شدن دارد.در محلولهای اسیدی به کثرت به عنوان نماینده کاهنده استفاده می شود.در حمامهای الکتروشیمیایی برای روکش دادن قلع استفاده می شود. کلرید قلع 2نبایستی با سایر کلریدهای قلع مثل کلرید قلع 4اشتباه شود.

روش تهیه کلرید قلع :

کلرید قلع خشک بوسیله واکنش گاز هیدروژن کلراید خشک در فلز قلع آماده می شود. نوع دهیدرات آن به روش مشابه تولید می شود با این تفاوت که با استفاده از هیدروکلریدریک اسید تولیدمی شود.

Sn+2Hcl→SnCl2+H2

آب به دقت از محلول اسیدی تبخیر می شود تا کریستالهای SnCl2.2H2oرا شکل دهد. این شکل آبدار می تواند بوسیله استیک اسید خشک به شکل بی آب تبدیل شود.

موارد استفاده کلرید قلع :

محلول کلرید قلع دو که یک مقداری اسید کلریدریکی هست برای روکش دادن قلع ‚ فلز استیل به منظور تولید قوطی های قلعی استفاده می شود.یک پتانسیل الکتریکی به کاربرده می شود.و فلز قلع همچون کاتود الکترولیز شکل می گیرد.

فلز قلع به عنوان تثیبت کننده رنگ در رنگ نساجی استفاده می شود. به دلیل اینکه با همان رنگ یک طیف رنگ براق می دهد.تثبت کننده ها اغلب تنها اسفاده می شوند تا وزن بافت پارچه را افزایش دهند.

این ماده اغلب به عنوان کاتالیست در تولید پلاستیک پلی لاکتیک اسید استفاده می شود.

کاربرد دیگر آن به عنوان کاتالیست میان استون و هیدروژن پراکساید است تا شکل تترامر استون پراکسید را شکل دهد.

کلرید قلع 2کاربردهای وسیعی به عنوان عامل کاهنده دارد. در آینه های نقره ایی استفاده می شود تا فلز نقره در شیشه ته نشین شود.

 

کلرید قلع

موارد استفاده در آبکاری

نکات ایمنی :

این ماده ممکن است در صورت تماس با پوست باعث حساسیت شود و ممکن است باعث سوختگی شود و اگر بلعیده شود به شدت خطرناک است .

-در صورت برخورد با چشم بلافاصله چشم ها را با آب فراوان به مدت 15 دقیقه شستشو دهید . پلک ها را به سمت بالا و پائین حرکت دهید .بلافاصله توصیه های پزشکی را به کار گیرید .

-در صورت بلعیدن هرگز شخص مصدوم را وادار به استفراغ نکنید .و بلافاصله توصیه های پزشکی را به کار گیرید .

– در صورت تنفس شخص را از محیط آلوده به هوای تازه منتقل کنید . اگر تنفس امکان ندارد به شخص مصدوم تنفس مصنوعی بدهید اگر تنفس باز مشکل است به شخص اکسیژن بدهید و توصیه های پزشکی را به کار گیرید .

شرایط ذخیره :

تحت دما و فشار نرمال پایدار است .آب دوست است و رطوبت و آب را از هوا جذب می کند .

از در معرض فرار گیری با مواد ناسازگار بایستی اجتناب شود. در معرض هوا یا آب نبایستی  قرار گیرد . از حرارت دان به قصد تجریه بایستی اجتناب شود.

مواد ناسازگار شامل نیترات ها ‚ پتاسیم ‚آب اکسیژنه ‚سدیم ‚آز ‚ دی آزو ‚و هیدرازین و دی متیل هیدرازین و متیل هیدرازین است .همچنین استیک انهیدروز و آلکیل آلومنیوم کلراید و کاربید کلسیم و اتیل دی کلرو سیلان و نیترات فلزی است .

محصولات خطرناک ناشی از تجزیه شامل کلرید هیدروژن و کربن مونوکسید و کربن دی اکسید و قلع و اکسید قلع است .

مواردپلیمریزاسیون خطرناک هنوز گزارش نشده است .