اکنون که ایران اسلامی برای دستیابی به استقلال و خود کفایی صنعتی- اقتصادی گام برداشته است، باید جهت نیل به این آرمان، مراکز علمی ، تحقیقاتی و فرهنگی خود را قدرت بخشیم و شکی نیست که از جمله راه های تقویت مراکز علمی و تحقیقاتی در زمینه علوم و فنون مختلف ، نشر اطلاعات ، مهارت ها ، ابتکارات و تجربیات افراد آگاه ، متخصص ، با تجربه و مبتکر می باشد. لذا بر آن شدیم تا اقدام به جمع آوری و انتشار طرح های تولیدی سود آور شیمیایی کنیم .

این طرح های تولیدی سود آور شیمیایی برای کشور عزیزمان ایران ، مفید و سودمند است و در حال حاضر بسیاری از مواد شیمیایی به عنوان مواد اولیه سایر صنایع از خارج از کشور وارد می شود . در حالی که می توان با همه این طرح ها را در ظرفیت های محدود و با سرمایه گذاری کم و با منفعت بسیار در جای جای کشور جمهوری اسلامی ایران اجرا نمود. در شرایط کنونی ، همه این طرح ها بدون استثنا برای پیشرفت صنعت کشورمان و همچنین قطع وابستگی بسیار مفید می باشد .

طرح های کوچک تولیدی مواد شیمیایی